Scroll of Honour - Past Presidents

 • Sir R K Shanmukham Chetty (1929 – 1934)
 • Shri C S Rathinasabapathi Mudaliar (1935 – 1949)
 • Shri G R Govindarajulu (1950 – 1962)
 • Shri K Sundaram (1962 – 1986)
 • Shri K G Baalakrishnan (1986 – 1998)
 • Shri D Dhorrairaaj (1998 – 2000)
 • Dr. A V Varadharajan (2000 – 2003)
 • Dr. A Sakthivel (2003 – 2006)
 • Shri D Balasundaram (2006 – 2008)
 • Shri Mahendra Ramdas (2008 – 2010)
 • Dr. M Krishnan (2010 – 2012)
 • Shri R R Balasundharam (2012 – 2014)
 • Shri D Nandakumar (2014 – 2016)
 • Smt. Vanitha Mohan (2016 – 2018)